Back

Kişiler Verilerin Korunması Kanunu

Ad Maxima (“Şirket” olarak anılacaktır) olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldururken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin; TC. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına ve mahremiyetine son derece önem vermekteyiz. 

İşbu Aydınlatma Metni KVKK’nın 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup; Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, aktarılması, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile KVKK kapsamındaki haklarınızı içermektedir. Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla açıklanan bu metni lütfen dikkatlice okuyunuz. 

TANIMLAR

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, iş ortaklarının yetkilileri, vb.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Özel Nitelikli Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Ad Maxima veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kasımpaşa Mah. Çevik Sk. No:2-6 Soylubey Plaza D:15 Menderes / İZMİR adresinde mukim Ad Maxima tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 1. Kimlik Bilgilerine Ait VerilerAd, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (T.C. kimlik no, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, vergi numarası, mesleki kimlik bilgisi,
 2. İletişim VerileriTelefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi),
 3. Finansal VerilerFinansal durum raporu ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı, SGK ve İŞKUR tarafından ödenen geçici ödenekler,
 4. Özel Nitelikli Kişisel VerilerCeza mahkumiyeti ve/veya güvenlik tedbiri bilgileri/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları ve sağlık beyanı formu, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni ve hamilelik bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri, 
 5. Eğitim VerileriÖğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, transkript bilgileri,
 6. Çalışan Performansına İlişkin VerilerEğitim ve becerilere ilişkin bilgiler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu,
 7. Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi VerileriFiziksel olarak mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde ve sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.,
 8. Görsel ve İşitsel Veriler(Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi harici)Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları, ses kayıtları vb.,
 9. İşlem Güvenliği VerileriIP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.,
 10. Aile ve Yakınına İlişkin VerilerEvlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı/soyadı/T.C. Kimlik Numarası/cinsiyeti/doğum tarihi/görevi/telefon numarası/yakınlarının adı/soyadı/telefon numarası,
 11. Çalışmaya İlişkin VerilerSicil numarası, pozisyonu, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis numarası, sosyal güvenlik numarası, vergi dairesi numarası, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil numarası, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil numarası, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün,
 12. İzin Verileri:İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon,
 13. İşlenen Diğer VerilerAskerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri,

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLERLE TOPLANMAKTADIR?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, ofisleri, topluluk şirketleri ile yapılan sözleşmelerle, şirketimizin düzenlediği ya da organize ettiği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım ile, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

E-POSTA PAZARLAMA SÜREÇLERİ İZNİ

Ad Maxima olarak, siz müşterilerimizle daha yakın bir ilişki kurmak ve size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla düzenli olarak geri bildirimlerinizi almak istiyoruz. Bu sebeple, Ad Maxima geri bildirim formunu doldururken paylaşmış olduğunuz e-posta iletişim bilgileriniz, bildirim ve e-posta pazarlama süreçlerinde kullanılabilir. Bu verileriniz, şirketimiz tarafından size sunulan hizmet ve ürünlerden memnuniyetinizi, geri bildiriminizi öğrenmek ve kampanya, duyuru gibi iletileri sizinle paylaşabilmek için kullanılabilir.

Ayrıca, Ad Maxima tarafından düzenlenen blog ve web sitemizde yer alan Basın/E-posta bültenimize kayıt olan veya benzeri bir formu doldurarak kayıt olan kullanıcıların da e-posta adreslerinin bu amaçlarla kullanılabilir.

Ad Maxima e-posta adresleriyle kayıt olan kullanıcıların e-posta iletişim bilgileri de bu doğrultuda kampanya, duyuru, geri bildirim ve anket paylaşımları süreçlerinde kullanılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLAR İLE İŞLENMEKTEDİR ?

Kişisel Verileriniz;

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmetin sunulması,
 • Sunulan hizmet gereği müşterilere sistemde kullanıcı tanımlanması,
 • Sunulan hizmetin müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, teknik geliştirme ve yasal mevzuat gereği güncellenmesi,
 • Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetinde müşterinin verilen hizmeti beğeni, kullanım alışkanlıkları durumları belirlenerek müşteriye özel çalışmaların yapılması,
 • Müşteri talep, istek takibi,
 • Pazar araştırması,
 • İşbirliği yapılan tedarikçiler, iş ortakları ile ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve bu işbirliği taraflarının hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Şirket çalışanlarına kimlik kartı verilmesi, kullanıcı hesabı açılması,
 • Şirket çalışanlarının yasal yükümlülük gereği verilerinin işlenmesi,
 • İstatistiki veriler elde edilerek raporlamalar yapılması,
 • Finansal ve muhasebesel faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Potansiyel müşteri adaylarıyla iletişim sağlanması,
 • Şirketimizin müşterilerini kampanya, bülten, seminer, eğitim ve sektörel gelişmelerle ilgili mail yoluyla bilgilendirmesi,
 • Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edilmesi,
 • Şirketimizin yasal yükümlüklerini yerine getirebilmesi, 
 • Sözleşmelerin ifası, 
 • Şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ürünlerinin tanıtımına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak, geri bildirim yapmak ve özel günlerde kutlama paylaşımı, bülten, anket, tanıtım, pazarlama yapmak elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek, 
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak, 
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak, 

amaçlarıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR?

 • 6698 sayılı KVKK 8. maddesi ve ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle talep edilmesi veya gerekmesi halinde, yasal yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer bir kısım kişisel veriyi; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış̧ Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi, kamu tüzel kişileri ile paylaşırız. Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış̧ idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz taleple yetkilendirilmiş̧ kişi veya kurum ile paylaşılır.
 • Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar, mali danışmanlar ile, sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verileri paylaşırız. 
 • Kişisel verilerinizi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalarla, fuar, kongre organizasyon düzenliyorsak organizasyon-konaklama firmalarına aktarabiliriz.
 • Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, varsa bayilerimiz, şubelerimiz, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, iştiraklerimiz, üretici firma ve iş bağlantıları ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya şirketimizin meşru menfaatleri nedeniyle sınırlı olarak paylaşılır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ YURTDIŞINA AKTARIYOR MUYUZ? 

6698 sayılı KVKK 9. maddesine göre kişisel verileriniz yalnızca; 

 • Açık rızanızın bulunduğu, 
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve 
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli koruma bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülkedeki veri sorumlusu tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir. 

Örneğin; hizmetin yurt dışındaki bir iş ortağı veya iş bağlantısı desteğiyle ifa edilecek olması durumunda sözleşmenin ifa edilebilmesi için kişisel verilerinizi; ilgili ülkede yeterli korumanın bulunması halinde Kurul’un iznine tabi olmaksızın, söz konusu korumanın bulunmaması durumunda ise Kurul’un izniyle ve ilgili ilişkinin gerektirdiği amaçlarla sınırlı olarak rızanızı almaksızın yurt dışına aktarabiliriz. 

Buna ek olarak yurtiçinde veya yurtdışında gerçekleştirilecek; fuar, sempozyum, toplantı planlanması halinde söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için yetkili distribitörü olduğumuz yurtdışında mukim şirket yetkililerinin bilgilerinin yurtiçindeki şirketlere veya bu tür organizasyonlara katılacak müşteri, tedarikçi, iş ortağı şirket yetkililerine ait kimlik ve iletişim bilgilerinin yurtdışına aktarılması gerekebilir. Bu gibi durumlarda mevzuata uygun olarak veri sahibi kişilerin açık rızası ve KVK’nın 8. ve 9. maddesindeki koşullar aranacaktır. Söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkansız hale gelebilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 11. MADDE KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Dilediğiniz zaman belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile Şirket’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Kanunun 11. maddesi (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya 
 • Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

HAKLARIN KULLANIMI, BAŞVURU VE İLETİŞİM İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILMALIDIR?

Yukarıdaki amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 7. maddesi ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Şirket’e iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

 • https://admaxima.online/ adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden, posta veya noter aracılığı ile Kasımpaşa Mah. Çevik Sk. No:2-6 Soylubey Plaza D:15 Menderes / İZMİR adresine iletilmesi,
 • Veri Sahibi Başvuru Formunu şahsen kimliğini tevsik eden belge ile elden teslim etmek suretiyle,
 • https://admaxima.online/ adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun Şirket’e ait KEP adresine kayıtlı elektronik posta veya Şirket’e daha önceden bildirilen ve Şirket’te kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile gönderilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirket tarafından reddedilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENECEĞİ SÜRELER

KVK Kanununa uygun olarak, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

İLETİŞİM 

ADRES: Ad Maxima – Kasımpaşa Mah. Çevik Sk. No:2-6 Soylubey Plaza D:15 Menderes / İZMİR

TELEFON:   0 850 885 48 34 E-POSTA: info@bcudigitalreklamhizmetleri.com

Sohbete Başla
Merhaba 👋
Yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Arayın!